BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index €STR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Tento fond patří do kategorie fondů peněžního trhu („MMF“) definovaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu („nařízení“). Usiluje o dosažení nejlepší možné návratnosti v EUR v souladu s převládajícími sazbami peněžního trhu za 3měsíční období při zachování kapitálu v souladu s těmito sazbami a o udržení vysokého stupně likvidity a diverzifikace; 3měsíční období odpovídá doporučenému investičnímu horizontu podfondu. Tento fond je standardním fondem peněžního trhu (MMF) s proměnnou čistou hodnotou aktiv, jak je definováno v nařízení. Investuje v rámci limitů stanovených nařízením do diverzifikovaného portfolia instrumentů peněžního trhu denominovaných v EUR, do vkladů u kreditních institucí, smluv o odkupu a reverzních smluv o odkupu, podílových listů nebo akcií krátkodobých MMF nebo jiných standardních MMF a do přidružených likvidních aktiv denominovaných v EUR. Finanční derivativní instrumenty (například IRS - úrokové swapy) mohou být použity pouze k účelům zajištění úrokových sazeb fondu. Vliv těchto finančních derivativních instrumentů bude zohledněn při výpočtu hodnoty vážené průměrné splatnosti (WAM). Fond není garantovaným produktem. Nenabízí expozici vůči jiné měně než EUR. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 12.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 215,73 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 1

Tento produkt byl zařazen do třídy 1 ze 7, což je třída nejnižšího rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicemi do nástrojů peněžního trhu způsobilých v souladu s Nařízením a do krátkodobých dluhopisů s nízkou volatilitou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy peněžního trhu
Číslo ISIN LU0083138064
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 5. 2. 1991
Benchmark Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI
Majetek ve fondu 1 920 352 117,21 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 1 rok
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 1
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 0
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,27%
3 měsíce 0,87%
6 měsíců 1,82%
od začátku roku 2,01%
1 rok 3,76%
3 roky 4,77%
5 let 3,79%
od založení fondu 2,96%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 3,16 -0,13 -0,62 -0,44 -0,36 -0,43 n/a n/a n/a n/a
BM 3,28 -0,02 -0,57 -0,47 -0,40 -0,37 n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.5%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
5,00