BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu investováním především do evropských strukturovaných dluhových cenných papírů, jako jsou cenné papíry zajištěné hypotékami (RMBS), cenné papíry zajištěné aktivy (ABS) a zajištěné úvěrové závazky (CLO). Fond může také investovat do kteréhokoli jiného typu mezinárodních cenných papírů s pevným výnosem, instrumentů peněžního trhu a derivativních nástrojů. Pokud jde o hodnocená aktiva, fond bude investovat nejméně 30 % čistých aktiv do nástrojů, které mají rating Baa3, BBB Low nebo BBB- nebo vyšší alespoň od jedné ze čtyř hlavních ratingových agentur (Moodys, Fitch, Standard & Poors nebo DBRS) nebo jejichž úvěrová kvalita bude k příslušnému datu nákupu podle manažera považována za ekvivalentní. V tomto ohledu může být fond vystaven cenným papírům neinvestičního stupně a nehodnoceným cenným papírům, jako jsou juniorské a akciové tranše strukturovaných dluhových cenných papírů. Za účelem zajištění nebo k dosažení svých investičních cílů může fond investovat do derivátů. Fond bude investovat do cenných papírů denominovaných v měně členských států OECD. Po zajištění může mít fond nejvyšší kurzové riziko (jiné než EUR) ve výši 5 % a investice do jiných fondů budou omezeny na 10 %. Celková citlivost fondu vůči úvěrovému rozpětí je v rozsahu 0 až 30 let a jeho citlivost vůči pohybům úrokových sazeb je v rozsahu -1 až 10 let. Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 13 280,41 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl ohodnocen 3 body ze 7, což odpovídá třídě středně nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2027600233
Třída akcií Classic H CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 25. 10. 2019
Benchmark Bez Benchmarku
Majetek ve fondu 69 862 416,50 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,85%
3 měsíce 2,74%
6 měsíců 6,39%
od začátku roku 7,35%
1 rok 15,70%
3 roky 27,22%
5 let 0,00%
od založení fondu 32,80%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 18,78 -2,09 5,23 1,05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.02%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
10,20