BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR

Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje ošování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních cenných papírů vydávaných společnostmi zého světa a/nebo do jiných cenných papírů sým výnosem, jako jsou podnikové dluhopisy. Fond může používat finanční deriváty pro účely zajišťování a investování. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí aávní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v~ úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu. Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 12.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 109,32 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt byl zařazen do třídy 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí do konvertibilních dluhopisů, které jsou hybridními produkty s akciovou i dluhopisovou složkou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany: Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení. Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko spojené s deriváty: používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, a tím také volatilitu výnosů. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU2020653924
Třída akcií Classic RH EUR, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 30. 8. 2019
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 21 510 998,58 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,17%
3 měsíce 0,45%
6 měsíců 2,80%
od začátku roku 2,83%
1 rok 5,10%
3 roky 3,40%
5 let 0,00%
od založení fondu 6,51%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 2,36 -1,76 0,10 3,44 0,37 -1,46 1,80 n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.27%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,70