BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů nebo do dalších dluhových nástrojů vedených v EUR a spojených s inflační sazbou eurozóny a také do finančních derivativních instrumentů tohoto typu aktiv. Fond může používat finanční derivativní instrumenty na trzích s termínovými obchody regulovanými v Evropě nebo v zahraničí k zajištění a/nebo expozici portfolia dluhopisovým rizikům a k dosažení investičního cíle. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 12.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 143,88 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl ohodnocen 3 body ze 7, což odpovídá třídě středně nízkého rizika. Kategorie rizika je odůvodněna investováním do inflačně indexovaných instrumentů. Míra inflace může být ovlivněna několika faktory nebo událostmi, jako je např. kolísání cen surovin, vývoj mzdových nákladů, přerušení dodávek atd. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0190304583
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 20. 4. 2004
Benchmark Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI)
Majetek ve fondu 33 076 734,23 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,31%
3 měsíce -0,48%
6 měsíců -0,42%
od začátku roku -1,65%
1 rok 1,27%
3 roky -4,41%
5 let 0,15%
od založení fondu 43,88%

V souladu s Nařízením EU 2019/1156 (o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování) nejsou uváděny výkonnosti u fondů s historií kratší než 12 měsíců.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
9,75