BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem a/nebo do cenných papírů, se kterými se zachází stejně, vedených v libovolných měnách a emitovaných společnostmi se sídlem nebo působícími v Evropě. Po zajištění nesmí expozice fondu vůči jiné měně než EUR přesáhnout 5 %. Investiční správce aplikuje také udržitelnou investiční politiku BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Je řízena aktivně a jako taková může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) („srovnávací index“). Vzhledem k podobným zeměpisným a tematickým omezením by si však investoři měli být vědomi toho, že profil rizika a návratnosti fondu může být čas od času srovnatelný s profilem rizika a návratnosti srovnávacího indexu. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 12 029,44 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt byl zařazen do třídy 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik. Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1022391483
Třída akcií Classic H CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 25. 8. 2014
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in CZK) RI
Majetek ve fondu 140 648 944,86 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,10%
3 měsíce 1,87%
6 měsíců 3,70%
od začátku roku 2,61%
1 rok 9,76%
3 roky 3,18%
5 let 7,93%
od založení fondu 20,29%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 12,54 -10,06 0,09 2,76 8,01 -1,62 1,30 3,80 -0,90 n/a
BM 11,02 -9,12 -2,14 4,72 6,95 0,05 0,70 5,00 -1,20 n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.14%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
11,35