BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK

Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o zvyšování hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi na celém světě, které řeší výzvy týkající se životního prostředí, prostřednictvím produktů, služeb nebo procesů, na energetických, materiálových, zemědělských a průmyslových trzích. To zahrnuje produkci obnovitelné energie napříč různými technologiemi, suroviny a meziprodukty usnadňující zelenou revoluci, odvětví přírodních kapitálů jako je voda, půda a lesnictví, udržitelnou produkci potravin, stejně jako průmyslovou a stavební účinnost, alternativní dopravu a automatizaci. Uplatňuje investiční strategii s „dlouhodobým/krátkodobým“ horizontem nákupem a/nebo prodejem pozic díky spojení základního investování s kvantitativními procesy a taktickými obchodními příležitostmi, prostřednictvím přímých investic nebo finančních derivativních instrumentů. Dlouhé pozice fondu se nacházejí ve společnostech, které poskytují řešení problémů v oblasti životního prostředí prostřednictvím inovací a narušení. Krátké pozice se nacházejí ve společnostech, které disponují obchodními modely s rizikem přechodu a nekvalitními technologiemi. Fond může investovat také do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou například akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Fond může investovat většinu svých aktiv do akcií a rovnocenných cenných papírů, převoditelných dluhopisů nebo nepřímo prostřednictvím fondů a finančních derivativních instrumentů. Investiční tým uplatňuje také, v rámci každého kroku investičního procesu, politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Fond uplatňuje tématický přístup, což znamená, že investuje do společností poskytujících produkty a služby zajišťující konkrétní řešení specifických ekologických a/nebo sociálních výzev ve snaze těžit z budoucího růstu předpokládaného v těchto oblastech při současném poskytování kapitálu za účelem přechodu směrem k inkluzivní ekonomice s nízkou uhlíkovou stopou. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je investiční riziko v oblasti ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 12.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 512,70 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí do akciově neutrální strategie při snaze snížit riziko způsobované akciemi a udržet volatilitu pod maximálním cílem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany: Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení. Riziko spojené sáty: používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, aím také volatilitu výnosů. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Riziko spojené spevninské Číny: tyto investice jsou vystaveny dalším rizikům specifickým pro čínský trh. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2192435027
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 23. 7. 2020
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 57 214 844,19 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 4 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI)
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 4,84%
3 měsíce -0,09%
6 měsíců -23,71%
od začátku roku -24,14%
1 rok -43,08%
3 roky -61,39%
5 let 0,00%
od založení fondu -48,73%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -19,40 -22,81 -17,31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.87%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,65