BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR

Tento podfond není fondem peněžního trhu definovaným nařízením pro peněžní trhy 2017/1131. Snahou podfondu je dosáhnout výkonnosti, která bude vyšší než index složený z 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI v rámci minimální investiční lhůty trvající šest měsíců, a to pomocí rozšířené dluhopisové strategie, která se zaměřuje na kombinování velmi nízké citlivosti s vysokou mírou likvidity, s cílem přinášet vyšší výnosy, než jsou výnosy ultra krátkodobých dluhopisů (méně než 2 roky) díky používání nástrojů s fixním příjmem a nástrojů peněžního trhu a derivátů spojených s těmito nástroji. Expozice vůči jiné měně než EUR bude menší než 5 %. Strukturované dluhopisy investičního stupně mohou představovat až 20 % aktiv. Nesmí investovat do akcií. Je řízen aktivně podle indexu 80% Cash Index €str (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 14.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 112,91 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt byl zařazen do třídy 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicemi do nástrojů peněžního trhu způsobilých v souladu s Nařízením a do krátkodobých dluhopisů s nízkou volatilitou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0325598166
Třída akcií Classic, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 30. 10. 2007
Benchmark 80% Cash Index EONIA (EUR) RI + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI
Majetek ve fondu 234 105 908,77 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,41%
3 měsíce 1,01%
6 měsíců 2,05%
od začátku roku 1,88%
1 rok 4,77%
3 roky 1,83%
5 let 3,06%
od založení fondu 12,91%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 4,30 -3,64 -0,31 0,86 1,52 -2,51 0,82 0,20 0,00 0,90
BM 3,43 -1,03 -0,50 -0,34 -0,46 -0,40 -0,40 -0,30 -0,10 0,10

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.5%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
4,95