BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI AC World (hedged in CZK) NR se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Podfond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvýšení hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu prostřednictvím investic do akcií globálně emitovaných společnostmi, které prostřednictvím svých produktů, služeb nebo procesů poskytují řešení pro vodní, suchozemské a městské ekosystémy. Vodní ekosystém zahrnuje oceánské a jiné vodní systémy, zejména omezování znečištění vody, její čištění a vodní infrastrukturu, akvakulturu, hydroelektrárny, oceánské a přílivové elektrárny a biologicky rozložitelné obaly. Suchozemský ekosystém zahrnuje půdu, potraviny a lesnictví, zejména zemědělskou techniku, udržitelné zemědělství, udržitelné lesnictví a plantáže a také alternativy k masným a mléčným výrobkům. A konečně městský ekosystém zahrnuje udržitelná města a budovy, zejména služby v oblasti životního prostředí, ekologicky šetrné budovy, technické zařízení a materiály pro ekologicky šetrné budovy, recyklaci, odpadové hospodářství a alternativní dopravu. Může investovat do P-Notes. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Investiční tým uplatňuje také politiku odpovědného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je riziko související s investicí podle ESG podle definice správce aktiv. Kritéria ESG se vztahují pouze na přímé akciové investice do podfondu a nikoli do jiných aktiv. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 380,58 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou v krátkém časovém horizontu často zesíleny. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Riziko spojené spevninské Číny: tyto investice jsou vystaveny dalším rizikům specifickým pro čínský trh. Další podrobnosti týkající se rizik najdete v prospektu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucím vývojem trhu, takže můžete přijít o část investice anebo o celou částku. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2308192462
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 8. 2021
Benchmark MSCI AC World (Hedged in CZK) NR
Majetek ve fondu 8 384 725,08 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 6 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI)
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,54%
3 měsíce 4,04%
6 měsíců -1,13%
od začátku roku -3,53%
1 rok -12,21%
3 roky -61,98%
5 let 0,00%
od založení fondu 280,58%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -23,82 -35,86 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 21,19 -6,39 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.02%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
20,15