Komentář: Multi asset investice ve světě vyšších výnosů

11.04.2023 | Novinky

Klíčové body:
•    Hotovost a další nízkoriziková aktiva mohou v současné době nabízet slušnou úroveň výnosu, ale věříme, že přístup založený na více druzích aktiv je stále nejlepším způsobem, jak generovat stabilní příjem i v různých obdobích tržních cyklů.
•    Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná záruka ohledně vývoje úrokových sazeb nebo výše výnosů napříč třídami aktiv, je diverzifikace stále zásadním předpokladem dosažení stabilního a předvídatelného výnosu.
•    Honba za aktuálním výnosem musí být v portfoliích vyvážena přiměřeným rizikem, aby byl zajištěn růst nezbytný k boji proti inflaci a také flexibilita a diverzifikace potřebné k dosažení stabilního příjmu v čase.

 

Uplynulý rok postavil investory hledající průběžný příjem před důležité otázky. Výnosy v reakci na rozsah a tempo monetárního utahování, které provázelo trhy celým rokem 2022, výrazně vzrostly. Hotovost a další méně rizikové třídy aktiv nyní poprvé v nedávné historii nabízejí poměrně atraktivní úroveň výnosů. I když potrvá určitou dobu, než se rostoucí sazby centrálních bank promítnou do vyšších výnosů aktiv, lze snadno pochopit, proč investoři hledající průběžný příjem mohou v současném prostředí uvažovat o alokaci do hotovosti nebo jiných defenzivních aktiv. Domníváme se však, že v dlouhodobém horizontu je pro stabilní generování příjmu nezbytná flexibilita a diverzifikace, ale i prvek kapitálového zhodnocení vzhledem k strukturálně vyšší inflaci. V tomto článku uvádíme některé důvody, proč se domníváme, že diverzifikovaný multi asset investiční přístup (založený na více druzích aktiv) představuje pro investory usilující o průběžný příjem stále dobrou volbu.

Graf 1: Výše výnosu se může v čase výrazně měnit, a to i u defenzivních aktiv
 


Zdroj: Fidelity International, Refinitiv, březen 2023.

 

Falešný pocit bezpečí? Výnosy se v průběhu času mění, klíčová je flexibilita


Prvním důvodem, proč se domníváme, že multi asset přístup má pro investory hledající příjem stále smysl, je skutečnost, že výnosy napříč třídami aktiv se v čase mění. Ačkoli se to zdá být zřejmé, lze snadno zapomenout, že přirozené výnosy generované jednotlivými třídami aktiv mohou napříč cykly výrazně kolísat v důsledku faktorů, které lze těžko předvídat (v posledních letech zejména ekonomicky motivované aktivity centrálních bank). Spoléhání se na příjem jen jedné třídy aktiv je proto rizikovou strategií – zejména pro investory pracující s delším časovým horizontem (například pro ty, kteří pobírají pravidelný příjem až do důchodu).

Současné výnosy z hotovosti a dalších nízkorizikových aktiv totiž mohou poskytovat falešný pocit bezpečí, pokud jde o generování příjmu napříč tržními cykly. Úrokové sazby v posledních 12 měsících agresivně rostly v rámci boje proti inflaci a výnosové křivky jsou dnes značně inverzní. Očekáváme proto, že agresivní měnová politika si vybere svou daň na hospodářském růstu. Připočtěme k tomu obavy o finanční stabilitu, které v nedávné době vedly trhy k přehodnocení počátku snižování úrokových sazeb již na pozdější část tohoto roku. Existuje potom reálná možnost, že sazby na peněžním trhu a dluhopisové výnosy půjdou v nepříliš vzdálené budoucnosti dolů.

Investoři do krátkodobých nástrojů peněžního trhu by měli mít na paměti, že tyto nástroje neustále maturují. Kapitál do nich vložený je proto třeba častěji reinvestovat, a to potenciálně s nižšími výnosy, než jakých lze dosáhnout dnes. Portfolio založené pouze na současných výnosech bez možnosti flexibilně se pohybovat mezi jednotlivými třídami aktiv nemusí zachytit nejlepší výnosové příležitosti či optimálně pracovat s rizikem a pravděpodobně nepřinese dlouhodobě stabilní příjem.

 

Bez kapitálového výnosu průběžný příjem sebere inflace

Dalším problémem spoléhání se pouze na hotovost a nízkoriziková aktiva je, že tato aktiva nemohou zajistit růst, který by porazil inflaci, což znamená, že celková hodnota portfolia (a jím generovaný příjem) bude v průběhu času reálně klesat. Ačkoli se přístupy ke generování výnosu u multi asset strategií značně liší – od těch, které se zaměřují na zachování kapitálu, až po ty, které nabízejí vyšší potenciál celkového zhodnocení, investování prostřednictvím kombinace tříd aktiv může zajistit prvek dlouhodobého růstu. Akcie s vyšší dividendou se často používají ke zvýšení kapitálového růstu v příjmovém portfoliu a na trhu s pevnými výnosy existují oblasti, jako jsou dluhy v místních měnách emerging markets a některé bankovní úvěry, které nabízejí jak vyšší příjem než bezriziková sazba, tak i potenciál zhodnocení kapitálu.

Přístupy využívající multi asset přístup mohou využít rozdílů v chování jednotlivých tříd aktiv v kontextu inflace. Například v inflačním prostředí mohou třídy aktiv jako jsou akcie (a specifické sektory jako energetika, REITs nebo finance), hrát důležitou roli v širším portfoliu budovaném pro průběžný příjem. Ačkoli jsme nyní vzhledem k současnému makroekonomickému prostředí v našem výhledu na akcie opatrní, v příštích letech očekáváme strukturálně vyšší inflaci – což investory přinutí pečlivě rozmýšlet o dlouhodobém růstu kapitálu i o příjmech z něj plynoucích. Vedle rizikovějších expozic v tradičních třídách aktiv mohou totiž multi asset strategie s flexibilitou investování do alternativních zdrojů využít specifických vlastností oblastí, jako jsou obnovitelné zdroje energie a infrastruktura, jejichž cash flow bývá vázáno na inflaci.

Graf 2: Multi asset investice mohou poskytovat stabilní výnosy čase
 


Distribuční výnos iShares ETF, peněžního fondu Vanguard a fondu Fidelity Global Multi Asset Income; výnos indexu MSCI ACWI High Dividend Yield. Zdroj: Bloomberg, Fidelity International, březen 2023.

 

Multi asset může poskytnout konzistentnější výnos v průběhu času


Jsme přesvědčeni, že efektivní strategie investování do více druhů aktiv může zajistit mnohem větší stabilitu výnosu v čase. Graf 2 ukazuje výnosy v čase napříč třídami aktiv spolu s naší vlajkovou multi asset strategií, která poskytuje relativně stabilní úroveň příjmu.

Zatímco výnosy napříč třídami aktiv byly v posledních letech celkově nízké, náš multi asset přístup trvale poskytuje atraktivní výnos. Postupně také zachycuje vyšší výnosy, které dnes nabízejí různé třídy aktiv, a má tak šanci poskytovat vyšší výnosy i v budoucnu. Ačkoli se nadále zaměřujeme na zajištění dlouhodobé kapitálové stability (a tudíž úroveň výnosů bude nižší oproti držbě rizikovějších tříd aktiv), výnosy našich multi asset strategií rostly a předpokládáme, že se udrží i v současném tržním prostředí.

 

 

Diverzifikace má stále svůj význam


Jsme přesvědčeni, že diverzifikace zůstává stejně důležitá jako kdykoliv jindy. V příštích letech bude pravděpodobně zapotřebí velmi flexibilní přístup, který bude vyvažovat potřebu ochrany proti inflaci a kapitálového růstu podle aktuálního vývoje výnosů. Hotovost a další nízkoriziková aktiva v současné době nabízejí slušnou úroveň výnosu a multi asset strategie toho musí využít: např. vysoce kvalitní, pevně úročené instrumenty k zajištění výnosu a prvku ochrany kapitálu, jakož i příležitosti k růstu.

Vzhledem k současným výnosům státních dluhopisů a dluhopisů investičního stupně a našemu opatrnému výhledu (kde stále vidíme podstatné riziko cyklické recese), dává alokace do defenzivních aktiv v portfoliích smysl, a i náš tým v posledních měsících přidával do pozic vysoce kvalitní duraci. Dluhopisy nyní nabízejí atraktivní výnos, ale vidíme v nich i potenciál k růstu: ocenění je atraktivní a měly by dobře fungovat v případě tvrdého přistání (náš základní scénář) i v méně negativním scénáři (jak jsme viděli v posledních týdnech, kdy se nálada na trhu zlepšila). Přestože rok 2022 byl mimořádný, domníváme se, že dluhopisy budou do budoucna představovat jasnou alternativu pro diverzifikaci k akciím.

 

Přístup založený na více aktivech stále dává smysl ty, kdo hledají příjem

 

Hotovost a další nízkoriziková aktiva v současné době nabízejí slušný výnos, ale pokud jde o dlouhodobé investování, věříme, že multi asset přístup je tím nejlepším způsobem, jak zajistit stabilní příjem napříč tržními cykly. Vzhledem k dnešní situaci na trhu je pochopitelné, že někteří investoři hledající příjem se rozhodnou alokovat větší část svého portfolia do defenzivních aktiv, třeba po boku "core" multi asset strategie, k zajištění širší dlouhodobé diverzifikace.

Nutné je však udržení rovnováhy. Portfolio by na jedné straně mělo zahrnovat přiměřené riziko, aby byl zajištěn dlouhodobý růst potřebný k boji proti inflaci a na druhé straně také flexibilitu potřebnou k dosažení stabilního příjmu v čase. Flexibilní alokace aktiv v rámci multi asset přístupu se zaměřuje na nejlepší výnosové příležitosti při odpovídající úrovni rizika v aktuálně převládajícím prostředí, což znamená, že investoři se nemusí starat o přesuny svého kapitálu podle toho, jak se vyvíjí situace. Hotovost může být dobrou možností, kam se schovat, ale pro ty, kteří hledají stabilní a předvídatelný příjem, nemusí dlouhodobě znamenat nejlepší místo.
 

Eugene Philalithis | portfolio manažer
George Efstathopoulos | portfolio manažer
Becky Qin | portfolio manažer
Březen 2023