NN (L) European Equity

28.06.2018 | Novinky

Evropský akciový fond s měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové. Má vynikající výsledky, při mírně nižší volatilitě překonává dostupné konkurenty a drží krok s benchmarkem.

Společnost NN Investment Partners nabízí v ČR vedle několika dluhopisových a smíšených fondů také široké spektrum akciových fondů, mezi nimiž nechybí fondy regionální, sektorové nebo s dividendovou strategií. Řada z nich disponuje měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové. To platí i pro evropský akciový fond, který si dále představíme.

Výběr konkrétních titulů

NN (L) European Equity investuje do akcií převážně velkých společností obchodovaných na vyspělých evropských trzích a diverzifikuje své portfolio do různých sektorů a (západo)evropských zemí. Zahrnuje hlavně likvidní akcie mezinárodních korporací s vedoucím postavením ve svém oboru. V základní eurové třídě se fond snaží na horizontu několika let překonat evropský akciový index MSCI Europe NR, který používá jako benchmark.

Investiční proces vychází z přístupu ke konstrukci portfolia zdola nahoru (bottomup), založeného na vyhledávání konkrétních akciových titulů podle jejich investiční atraktivnosti. Portfolio management sleduje v rámci fundamentální analýzy např. vývoj tržeb a ziskových marží nebo kvalitu rozvahy příslušných akciových společností a přihlíží i k ESG kritériím v oblasti udržitelného rozvoje a sociálně odpovědného investování (vyloučení kontroverzních firem). Fundamentální analýzu doplňuje krátkodobě orientovaný kvantitativní průzkum akciových titulů podle různých valuačních metrik nebo tržního momenta. Investiční proces následně vede k odhadům cílové ceny akcií v modelu diskontovaného
cash flow a manažerský tým vybírá do portfolia akcie s trhem dosud nerozpoznanou vnitřní hodnotou. Výsledkem je diverzifikované akciové portfolio reprezentující kvalitní a stabilně ziskové firmy, které by měly různými kanály přinášet nadvýkonnost proti benchmarku v podobě kladného koeficientu alfa.

V rámci řízení rizik usiluje fond o nízkou výkonnostní odchylku od benchmarku (tracking error) na úrovni 2 % až 4 % p.a. Rozdíly ve váhovém zastoupení jednotlivých zemí (národních akciových trhů) mezi fondem a benchmarkem se při tomto závazku běžně pohybují do ±10 procentních bodů, u hlavních sektorů GICS běžně do ± 5 pb. a na úrovni konkrétních titulů většinou nepřesahují ±2,5 pb. Míra převážení daného titulu odpovídá tomu, jak silně je manažerský tým přesvědčen o schopnosti příslušné firmy reprezentovat kvalitní investiční nápad.

Plusy a mínusy
+ Drží krok s benchmarkem
+ Překonává dostupnou konkurenci
+ Měnově zajištěná korunová třída
- Vyšší nákladovost korunové třídy

Data fondu

Velikost fondu k 31.3.2018 191,4 mil. EUR
Daňový domicil Lucembursko
ISIN LU0082087510 (EUR)
LU0405488742 (CZK-H)
Typ fondu akciový – vyspělá Evropa
Typ výnosu kapitalizační
Vznik fondu prosinec 2001 (EUR)
květen 2009 (CZK-H)
Vstupní poplatek 2,5 %
Průběžné náklady 2,0 % (EUR)
2,9 % (CZK-H)
Benchmark MSCI Europe NR
Minimální investice 1 000 EUR / 500 CZK

Eurozóna i ostatní vyspělá Evropa

Manažerský tým dbá mj. o širokou diverzifikaci mezi různé země jak v rámci eurozóny, tak i mimo ni. Ve srovnání s benchmarkem MSCI Europe patří k nejvíce převáženým národních trhům Nizozemí, Finsko a dále některé menší země jako Rakousko, Belgie nebo Norsko. Naopak značně pod úrovní zmíněného
indexu zohledňuje fond Francii, Německo a zčásti i Velkou Británii, tedy země s největší vahou v indexu. Dále fond podvažuje Španělsko. Akcie z eurozóny představují přibližně 55 % jeho majetku, zatímco na indexu MSCI Europe se podílejí 52 %.

Podle sektorového složení z konce dubna v grafu 4 převažuje fond proti benchmarku některé cyklické sektory jako finance, energie a suroviny. Ty by měly profitovat z pokračujícího růstu evropské ekonomiky nebo zdražování ropy a průmyslových kovů. Naopak mezi podvážené sektory patří průmysl, zdravotnictví, necyklické spotřební zboží a informační technologie, které nejsou moc atraktivní s ohledem na necyklický charakter, nebo nesou vyšší riziko dopadu loňského posílení eura či současných sporů ve světovém obchodě na exportní výkonnost.

Výborné výsledky

Při srovnání 5leté výkonností základní eurové třídy portrétovaného fondu a jeho měnově zajištěné korunové třídy s eurovou výkonností benchmarkového indexu MSCI Europe GR i průměru konkurence evropských akciových fondů bez vyhraněné strategie z databáze Morningstar. Je vidět, že eurová třída fondu dlouhodobě překoná průměr konkurence a navíc drží krok s benchmarkem počítaným jako index celkové návratnosti, což lze považovat za velký úspěch. Ten v tabulce kvantitativních ukazatelů dokresluje i mírně nižší volatilita fondu a kladný anualizovaný koeficient alfa v relaci k indexu. Koeficient beta mírně pod 1 pak prozrazuje, že NN (L) European Equity má sice někdy tendenci trochu zaostávat za indexem MSCI Europe GR na rostoucím trhu, což však kompenzuje menšími ztrátami na klesajícím trhu (do ledna 2016). Slabší výkonnost korunové třídy odpovídá její vyšší nákladovosti spojené se zajišťováním měnového rizika (hlavně v období 12/2016 až 1/2018). Ve srovnání s vybranými konkurenčními evropskými akciovými fondy si NN (L) European Equity vedl nejlépe, ať už se bavíme o základních eurových třídách na 5letém horizontu nebo o dostupných (měnově zajištěných) korunových třídách na 4 letém horizontu. Zaznamenal přitom mírně nižší volatilitu. Některé fondy nicméně dosáhly téměř stejného zhodnocení, např. Fidelity Funds – European Growth Fund (EUR) za posledních 5 let nebo Amundi Funds II – Top European Players (CZK-H/EUR) v za poslední 4 roky. 

NN (L) European Equity lze pro jeho kvality doporučit jako významnou akciovou pozici investorům, kteří navzdory nedávným slabším makrodatům a předstihovým ukazatelům věří v pokračování růstu evropské ekonomiky. Zastoupení fondu v akciové složce portfolia by při jeho regionálním profilu nemělo přesáhnout 40 %.

Převzato z časopisu Fond Shop 10/2018, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.