Napsali o nás: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)

09.09.2019 | Novinky

Dolarový dluhopisový fond s širokou globální diverzifikací portfolia v rámci rozvíjejících se trhů a zaměřením na emise v tvrdé měně. Překonává konkurenci hlavně v době, kdy se dluhopisům rozvíjejících se trhů daří.

Společnost NN Investment Partners nabízí v ČR kromě širokého spektra akciových fondů i několik smíšených fondů a vcelku početnou skupinou různě rizikových dluhopisových fondů. Níže si představíme dluhopisový fond zaměřený na převážně dolarové dluhopisy z globálního spektra rozvíjejících se trhů.

Široká diverzifikace do všech rozvíjejících se regionů

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) investuje jako dolarový dluhopisový fond do konkrétních dluhových nástrojů (dluhopisů, pokladničních poukázek, certifikátů) obchodovaných v rozvíjejících se zemích po celém světě a denominovaných v měnách členských států OECD, přednostně USD. Svou výkonnost porovnává s globálním benchmarkem pro dluhopisy rozvíjejích se trhů JPM EMBI Global Diversified. Tomu odpovídá velice široká geografická diverzifikace portfolia do všech myslitelných rozvíjejích se regionů od Asie přes Afriku a Střední východ, střední a východní Evropu až po Jižní a Střední Ameriku, stejně jako dominantní zastoupení státních a jim podobných dluhopisů oproti doplňkové roli korporátních dluhopisů. Vedle základní dolarové je nově k dispozici také měnově zajištěná korunová třída fondu (ISIN: LU2007298628).

Investiční proces vychází z hledání zdrojů nadvýkonnosti ve čtyřech základních krocích. Průzkum atraktivnosti tříd aktiv stylem shora dolů (top-down) určuje celkový postoj fondu k tržnímu riziku, odrážející se mj. v průměrné duraci portfolia. Manažerský tým zde sleduje jak globální tržní a ekonomické prostředí, tak i fundamenty, valuace a technické faktory. Druhý přístup představuje hodnocení kreditní kvality zemí na základě ekonomických a fiskálních ukazatelů i kvality institucí a politických procesů. Výsledkem je bodový žebříček jednotlivých zemí, který se následně porovnává s rizikovými prémiemi (kreditními spready) jejich dluhopisů za účelem identifikace relativní hodnoty a citlivosti spreadů na změny tržního prostředí. Fond obecně investuje do zemí spíše s nižší až střední úrovní HDP, které prošly určitými hospodářskými reformami a kde lze vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika. Následuje analýza výnosových křivek dluhopisů vybraných zemí s cílem identifikovat možné tržní neefektivnosti, např. tendenci některých investorů preferovat určité splatnosti bez fundamentálního opodstatnění nebo nelikvidní segmenty křivek. Nakonec přichází na řadu analýza konkrétních emisí, v rámci níž se posuzuje adekvátnost jejich ocenění ve srovnání s podobnými emisemi z hlediska velikosti, likvidity a vyplácení kupónů.

Řízení rizik zajišťuje fond komplexně v rámci popsané investiční strategie i monitorování ex ante odchylky od benchmarku (tracking error). Usiluje také o výraznou diverzifikaci portfolia při vysokém počtu držených titulů, obvykle nad 250.

Plusy a mínusy

+ Výrazně překonává průměr konkurence, za benchmarkem zaostává jen málo
+ Široká diverzifikace portfolia do mnoha rozvíjejících se zemí a dluhopisových pozic
- Vyšší volatilita než index i konkurenční fondy

Převaha státních dluhopisů a dlouhých splatností

Tabulka 1 ukazuje, do kterých zemí portrétovaný fond nejvíce investoval koncem května. Vzhledem k likvidním kotacím řady dolarových dluhopisů rozvíjejích se trhů na amerických burzách vedou USA. Fond totiž pokrývá široké spektrum mnoha desítek rozvíjejících se zemí, z nichž ne všechny nabízejí dobré podmínky k obchodování s (dluhovými) cennými papíry, čemuž odpovídá i vysoký podíl nezahrnutých zemí v tabulce 1. Pokud jde o regionální původ emitentů, podílely se koncem dubna na portfoliu 33 % Latinská Amerika, 33 % Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA zahrnujícímj. CEE), 12 % Asie a rovněž 12 % Eurasijská unie (EEU zahrnující mj. Rusko, Kazachstán a Bělorusko). Asie tak má mnohem menší váhu, než je zvykem u akciových fondů na globálních rozvíjejích se trzích. Zbytek portfolia připadá hlavně na hotovost. Státní dluhopisy tvořily koncem dubna 62 %, kvazi státní a obdobné dluhopisy 21 %, zatímco korporátní dluhopisy jen 8 % majetku fondu. Podle tabulky 3 se portrétovaný fond vyznačuje jasnou převahou dluhopisů  spekulativního pásma (asi 60 %) nad dluhopisy investičního pásma (29 %) a dále silným pokrytím nejdelších splatností nad 10 let (39 %) i delších splatností 5 až 10 let (29 %), zatímco kratší splatnosti dost upozaďuje (24 % mimo hotovost). S uvedeným složením souvisí i vyšší průměrný výnos do splatnosti portfolia 6,6 % p.a. a průměrná modifikovaná durace portfolia 7,3.

Rostoucí trh mu svědčí

Grafy 1 a 2 srovnávají 5letou dolarovou výkonnost portrétovaného fondu, jeho benchmarku (vyjádřeného indexem celkové návratnosti včetně reinvestování kupónů) a průměru konkurence globálních dluhopisových fondů na rozvíjejících se trzích a tvrdou měnu z databáze Morningstar. Fond sice za benchmarkem celkově zaostal, ale jen mírně – relativní ztráta 5,5 % po 5 letech v grafu 2 je nižší, než by odpovídalo negativnímu efektu nákladovosti fondu OCF, což považujeme za úspěch. Na rostoucím trhu a v příznivém prostředí pro rozvíjející se trhy od února 2016 do ledna 2018 dokonce fond benchmark lehce překonával, i když během tržních poklesů utrpěl poněkud výraznější ztráty. Průměr konkurence však zdolal signifikantně díky značnému náskoku po většinu sledovaného období až na srovnatelnou výkonnost od podzimu 2016 do podzimu 2017 a následnou krátkou podvýkonnost do března 2018.

Oproti dostupným konkurentům v grafech 3 a 4 zaznamenal NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) druhou nejsilnější 5letou výkonnost v zobrazené pětici s tím, že na dostatečném horizontu si jednotlivé fondy vedly víceméně podobně až na počáteční zaostávání fondu Parvest do září 2016. Portrétovaný fond však při mírně delší duraci portfolia než u většiny srovnávaných konkurentů (mimo BlackRock) a tendenci získávat náskok na rostoucím trhu vykazuje také nejvyšší volatilitu.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) uvítají spíše dynamičtější investoři sledující vyšší výnosy na delším horizontu. Váha fondu v dluhopisové složce by však ani u nich neměla přesáhnout 25 %.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 13/2019, str. 20-21. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.