Investování do akcií

21.06.2017 | Novinky

Proč investovat do akcí?

Protože akcie přináší dlouhodobé nejvyšší výnosy. Firmy jsou zakládány proto, aby svým vlastníkům – tedy akcionářům – přinášely zisk. Investice do akcií představuje nákup podílu na konkrétní akciové společnosti. Společnosti dlouhodobě generují zisky a zvyšují tak maje­tek svých akcionářů. Zisk firmy je buď vypla­cen akcionářům formou dividendy, nebo je naopak investován zpět do společnosti a majetek akcionářů je zvýšen touto cestou. Žádný jiný druh aktiv nepřináší historicky svým vlastníkům vyšší výnos než akcie. Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec. Výnosy však nejsou pravidelné a velmi se u jednotlivých společností liší. Investoři vždy řeší otázku, zda cena, za kterou akcii koupili, od­povídá budoucím ziskům firmy.

Akciové trhy si dokázaly v minulosti vždy poradit i s největšími světovými krizemi (například v 30. letech). Každý pokles byl vždy vystřídán novým růstem, což dokazuje i vývoj akciového indexu Dow Jones Industrial Average.

Jak investovat do akcií

Existují dva základní přístupy, které lze při investování do akcií zvolit:

 •  Individuální investování do akcií – individuální investor si sám vybírá jednotlivé akciové tituly, které pak přes obchodníka s cennými papíry nakupuje nebo prodává
 •  Kolektivní investování – skupina investorů s podobnými investičními cíli spojí své prostředky s dalšími investory v podílovém fondu (akciové fondy)

Individuální investování do konkrétních akcií bývá pro většinu běžných investorů poměrně obtížnou disciplínou. Ne každý drobný investor má totiž dostatečné znalosti, prostředky a čas, který je nutno výběru konkrétních akcií věnovat, pokud to chcete s investováním myslet opravdu vážně. Většina prostředků drobných investorů, které jsou investovány do akcií, jsou prostředky investované do akciových fondů, které jsou nástrojem kolektivního investování.

Jak se vyznat v akciových fondech

Jen v České republice jsou distribuovány řá­dově tisíce akciových fondů. Ale není akciový fond jako akciový fond.

Sektorové fondy

Fondy investující převážně do konkrétního odvětví ekonomiky. Společnost NN IP pokrývá svými fondy řadu odvětví, např.: bankovnictví a pojišťovnictví, spotřebitelské zboží, komoditní sektor, nemovitostní sektor, energetika, péče o zdraví, potraviny a nápoje, průmysl, teleko­munikace…

Regionální fondy

Fondy, které se specializují na jednotlivé regiony nebo skupiny regionů. Nejobvyklejší investiční regiony: evropské akcie, USA, Japonsko, střední a východní Evropa, Latinská Amerika, rozvíjející se trhy, BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika...)

Fondy dle investičního stylu

 •  Růstové – rychle rostoucí společnosti, obvykle reinvestují své zisky zpět do svého rostoucího podnikání. Tyto společnosti mají obvykle vysoký ukazatel P/E – jsou v růstové fázi a investoři věří ve vysoké budoucí zisky
 •  Výnosové (u angl.i „value“ – hodnota) akcie – akcie etablovaných společností, které obvykle vyplácejí pravidelné dividendy

Podle velikosti firem

 • Large caps“ – velké společnosti – akcie společností s velkou tržní kapitalizací (Microsoft, Google, IBM…)
 • Small caps“ – malé společnosti – malá tržní kapitalizace – mnoho velkých společ­ností začínalo jako malé firmy. Small caps mají růstový potenciál do budoucna.

Fondy vysokých dividend

Fondy inves­tující do společností, které nabízejí vysoký dividendový výnos. V období tržních turbulencí jsou akcie těchto společností obvykle stabilnější, tzn. nekolísají jako akcie společností, které divi­dendy nevyplácejí.

Výhody kolektivního investování (podílových fondů)

 1. Jednoduchost – stačí podepsat komisionářskou smlouvu a zaslat peníze na účet fondu
 2. Tradice a standardizace – myšlenka kolektivního investování je stará stovky let. Kolektivní investování je legislativně velmi dobře upraveno, zákony chrání drobné investory.
 3. Přístup na trhy, na které se individuální investor obvykle sám nemůže dostat
 4. Výběr fondů – jen na českém trhu operuje řádově tisíce fondů.
 5. Profesionální aktivní správa – nemusíte sledovat každodenní vývoj trhů, studovat analýzy vývoje ekonomiky i konkrétních firem
 6. Daňové výhody – po třech letech držení fondu jsou výnosy pro fyzické osoby nepodnikatele osvobozeny od daní, přestože fond aktivně obchoduje a mění své portfolio
 7. Snížení rizika – diverzifikace – investování do širokého portfolia i s omezenými prostředky
 8. Transparentnost - podílové fondy musí publikovat celou řadu dokumentů: závazný prospekt fondu, klíčové informace pro investory a podobně. Ocenění fondu je publikováno obvykle na denní bázi. Investor má vždy aktuální informaci o výkonnosti své investice.
 9. Státní dohled – centrální národní banka dohlíží na fungování podílových fondů a investičních společností