Investiční seriál: Udržitelnost nebo atraktivní výnos? Nedělejte kompromisy

13.05.2021 | Novinky

Henry Ford kdysi řekl, že žádná firma nepřežije, pokud nevytváří zisk. Ale nepřežije ani tehdy, pokud bude vytvářet pouze zisk. Tato myšlenka skvěle ilustruje základní princip společensky odpovědného investování. Jeho význam v posledních letech celosvětově roste, což potvrdila také aktuální koronakrize. Společensky odpovědné investování vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Odpovědné investice se mohou pochlubit také větší odolností, než kterou vykazují standardní investice.

Nejrozšířenější fáma? Že odpovědné investice mají nižší výnos

Často se má za to, že udržitelnost investic musí být na úkor jejich výnosnosti. Opak je pravdou. Díky důrazu na integraci ESG faktorů jsme schopni odhalit potenciální hodnotu firem v budoucnu. Tato strategie se nám osvědčila v každé fázi tržního cyklu. Přísný výběr akcií do portfolií fondů a zaměření na firmy s udržitelným a perspektivním obchodním modelem umožnily odolávat velkým šokům na trhu. Udržitelné fondy prokázaly odolnost během velké finanční krize v roce 2008 a překonaly své tradiční konkurenty také při koronakrizi.

5 důvodů, proč investovat odpovědně

  1. Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.
  2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
  3. Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.
  4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
  5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Důraz na dlouhodobě udržitelné výnosy a návratnost kapitálu

Investiční proces výběru aktiv, do kterých investujeme, je založen na důkladné finanční analýze. Ta hodnotí nejen zisk, finanční zdraví a návratnost kapitálu, ale také důsledně zkoumá právě dodržování kritérií sociálně-environmentální odpovědnosti neboli ESG faktorů (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení).

V NN Investment Partners totiž považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Navíc věříme, že nám investice do těchto pro budoucnost zásadních témat, umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu.

Proč investovat odpovědně právě s NN Fondy?

Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG kritérií ve většině investičních strategiích jsme celosvětově uznáváni za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv. V roce 2020 jsme získali top A+ hodnocení udělené OSN za náš přístup a excelentní investiční strategie v oblasti odpovědného investování. ESG kritéria jsme integrovali již do 74 % spravovaných aktiv.

 

Vyberte si investiční strategii podle svého

Součástí implementace první fáze nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR), která je účinná od 10. března 2021, je mimo jiné jednotná klasifikace odpovědných fondů. Všechny dále zmiňované fondy splňují nejvyšší požadavky článku 9.

 

Chcete investovat odpovědně na akciových trzích v Evropě?

Podílejte se s námi na růstu hodnoty firem, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Ani v Evropě nemusí být ochrana životního prostředí, férový přístup k zaměstnancům a ke společnosti samozřejmostí.

 

Chcete investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích?

Odpovědný přístup lze najít všude. Investujte s námi do společností, které se kromě finančního zisku zaměřují také na ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv, nebo férové vztahy s dodavateli. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Rozvíjející se trhy nabízí vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržitelné fondy navíc dokazují, že odpovědný přístup rozhodně nemusí znamenat nižší zisk, právě naopak. Využijte více než dvacetiletých zkušeností analytických týmů NN IP s prokazatelnými výsledky.

 

Chcete investovat odpovědně do světových akcií?

Je vám blízká myšlenka udržitelného rozvoje? Máte za to, že je třeba podporovat tento přístup globálně? Investujte do našich globálních odpovědných strategií a podporujte tak jen ty společnosti, kterým jde kromě zisku také o naši budoucnost.

 

Chcete investovat odpovědně v rámci smíšených fondů?

Líbí se vám myšlenka udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu k lidem, společnosti i životnímu prostředí, ale netroufnete si investovat do akciových fondů? Vhodnou variantou pro vás může být smíšený fond. Akcie i dluhopisy všech společností i vlád, které máme v portfoliu, musí splňovat náročná kritéria sociálně environmentální odpovědnosti.

 

Chcete investovat s pozitivními měřitelnými dopady v cílech udržitelného rozvoje OSN?

Svět čelí nesčetnému množství výzev. Přispějte významně k jejich řešení a dosáhněte přitom atraktivních výnosů. Tyto fondy přináší kromě finančního zhodnocení také pozitivní měřitelné dopady v cílech udržitelného rozvoje OSN. Jsme přesvědčení, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu, z čehož budou naši investoři profitovat. Vyberte si globálně orientovaný fond nebo si zvolte téma, které vám dává největší smysl.